Bài viết phổ biến
Thú vị
Ngày 17/4/2013, Bộ Nông nghiệp & PTNT ban hành Thông tư số 21/2013/TT-BNNPTNT về việc Ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được Cơ sở vệ sinh phúc lợi. Tiêu chuẩn. Phạm vi áp dụng. Hố tiêu. Theo ca sản xuất: 1- 10 người/hố. 11- 20 người/hố. 21 - 30 người/hố

Thông tin liên hệ

Điện thoại:
Email:
Website: