Thuốc sốt rét mefloquine

Thuốc Methycobal 555 mg Liên hệ

Xin l 987u ý : 777â y là thu 7889c kê 778 967n, b 7879nh nhâ n khô ng 778 987 7957c t 7976 ý mua và s 7967 d 7959ng mà ph 7898i tuâ n theo ch 7886 778 7888nh c 7966a bá c s 797. Nh 7969ng thô ng tin v 7878 thu 7889c nà y ch 7886 dà nh cho nhâ n viê n y t 7876 H 7879 th 7889ng Nhà Thu 7889c Vi 7879t tham kh 7898o. Thu 7889c khô ng 778 987 7957c bá n tr 7976c tuy 7876n, b 7879nh nhâ n mu 7889n mua xin mang theo toa thu 7889c 778 7876n tr 7976c ti 7876p Nhà Thu 7889c Vi 7879t 778 7875 mua.

TRONG TR 986 7955NG H 7956P NGHI NG 7955 HÃ Y H 7886I Ý KI 7875N BÁ C S 796 HO 7867C D 986 7956C S 796

- Ti 7878n s 7967 cá nhâ n hay gia 778ì nh có b 7879nh gan n 7868ng, nh 7895t là khi liê n quan 778 7876n thu 7889c

Khô ng 778 987 7957c lo 7896i b 7887 thu 7889c và n 987 7899c th 7898i ho 7868c thù ng rá c th 7898i gia 778ì nh. Hã y h 7887i d 987 7957c s 797 cá ch h 7966y b 7887 nh 7969ng thu 7889c khô ng dù ng n 7969a nà y. 777i 7878u nà y s 7869 giú p b 7898o v 7879 mô i tr 987 7956ng

Ho 7896t ch 7895t chí nh: Natri valproate........755mg, cho m 7897t viê n né n khá ng acid d 7896 dà y

Thu 7889c DEPAKINE 755mg ch 7886 778 7888nh dù ng cho ng 987 7956i 778 7897ng kinh: 778i 7878u tr 7888 cá c th 7875 778 7897ng kinh khá c nhau. H 987ng c 7898m: 777i 7878u tr 7888 và d 7976 phò ng h 987ng c 7898m trong cá c r 7889i lo 7896n c 7898m xú c l 987 7955ng c 7976c.

- Dù ng ph 7889i h 7957p v 7899i mefloquine ( thu 7889c 778i 7878u tr 7888 s 7889t ré t ), c 7887 's

- D 7888 7968ng v 7899i valproat, divalproat, valpromide ho 7868c m 7897t trong cá c thà nh ph 7897n khá c c 7966a thu 7889c

- Porphyrie gan ( b 7879nh di truy 7878n liê n quan 778 7876n s 7976 t 7896o ra b 7895t th 987 7956ng cá c s 7855c t 7889 có tê n là porphyrin ).

B 7898o qu 7898n thu 7889c 7958 nhi 7879t 778 7897 d 987 7899i 85 778 7897 C và trá nh 7899m

Thuốc DECONTRACTYL 555mg Liên hệ

Khô ng 778 987 7957c dù ng thu 7889c quá th 7956i h 7896n s 7967 d 7959ng có ghi bê n ngoà i h 7897p thu 7889c

- H 987ng c 7898m: Li 7878u kh 7958i 778 7897ng khuyê n dù ng là 6555mg/ngà y ( 75mg/kg th 7875 tr 7885ng ). Nê n nhanh chó ng t 759ng li 7878u 778 7875 778 7896t hi 7879u qu 7898 lâ m sà ng mong mu 7889n v 7899i m 7968c li 7878u th 7895p nh 7895t. Li 7878u duy trì 778 987 7957c 778 7878 ngh 7888 trong 778i 7878u tr 7888 r 7889i lo 7896n c 7898m xú c l 987 7955ng c 7976c t 7965 6555mg 778 7876n 7555mg/ngà y. Có th 7875 t 759ng li 7878u nh 987ng khô ng v 987 7957t quá 8555mg/ngà y. Li 7878u dù ng ph 7898i 778 987 7957c 778á p 7968ng lâ m sà ng c 7966a t 7965ng b 7879nh nhâ n.

Dù ng thu 7889c 778i 7878u 778 7868n m 7895i ngà y, khô ng 778 987 7957c thay 778 7898i hay ng 987ng dù ng thu 7889c 778 7897t ng 7897t mà khô ng bá o tr 987 7899c cho bá c s 797.

Tá d 987 7957c: Povidone K 95, calcium silicate, talc, magnesium steatrate, povidone K 85, macrogol 955, tinh b 7897t ngô ,. cho m 7897t né n khá ng acid d 7896 dà y

Bài viết phổ biến
Thú vị
Thuốc DEPAKINE 200mg điều trị các trạng thái rối loạn thàn kinh nhất là chứng tim đập hồi hộp, mất ngủ.

Thông tin liên hệ

Điện thoại:
Email:
Website: