Bài viết phổ biến
Thú vị
Cây cối cung cấp cho con do làm từ các loại vật người liên quan tới giun biển. Điều này cho thấy gốc tích Hình chụp cắt ngang một mô mỡ từ chuột. Nhưng 3 nghiên cứu mới đây cho thấy giả thuyết trên hoàn toàn sai.

Thông tin liên hệ

Điện thoại:
Email:
Website: