Bài viết phổ biến
Thú vị
1. Sán trưởng thành ký sinh ở đường mật đẻ trứng, trứng theo mật xuống ruột rồi theo phân ra ngoài. Trứng được rơi vào môi

Thông tin liên hệ

Điện thoại:
Email:
Website: