Phân cách thu thập

Nếu bạn muốn thêm, bắt đầu, giám sát và duy trì dòng công việc     Nếu bạn chưa quen với các nhiệm vụ này, bạn có thể thấy hữu ích khi làm theo các hướng dẫn của bài viết này theo từng phân đoạn khi lần đầu tiên bạn thiết kế và thêm một dòng công việc. Một khi bạn đã quen với thông tin và bố trí bài viết, bạn sẽ có thể đi thẳng đến phân đoạn bạn cần bất kỳ khi nào trở lại trang này.

Thu thập và phân tích dữ liệu

Tuy nhiên, nếu bạn thêm dòng công việc cho toàn bộ tuyển tập trang, bạn phải thiết lập nó chạy chỉ trên một kiểu nội dung trang đơn.

Các phương pháp thu thập dữ liệu trong nghiên cứu

Nếu bạn lựa chọn tùy chọn này thì những người dự có thể chỉ phản hồi theo các biểu mẫu nhiệm vụ của họ. Nghĩa là, họ không thể chèn những thay đổi và ghi chú được theo dõi trong mục vì điều đó sẽ làm thay đổi mục dẫn đến hủy bỏ dòng công việc. Nếu bạn chọn tùy chọn này, hãy đảm bảo bao gồm ghi chú trong trường Yêu cầu , hướng dẫn người dự không được có bất kỳ thay đổi nào trực tiếp trong mục để xem lại.

Kinh nghiệm » Cách thu thập và phân tích thông tin trong

Nếu bạn giao nhiệm vụ cho người nào đó bên ngoài tổ chức SharePoint của bạn
   Để biết thêm thông tin về việc có người dự bên ngoài, hãy xem phân đoạn HOÀN THÀNH của bài viết này.

CÁC PHƯƠNG PHÁP THU THẬP DỮ LIỆU SƠ CẤP

Hiệu quả và nhất quán     Dòng công việc Thu thập Phản hồi tự động chuyển tài liệu hoặc mục, giao nhiệm vụ đánh giá và theo dõi tiến trình của chúng rồi gửi lời nhắc và thông báo khi cần. Hoạt động trong dòng công việc có thể được theo dõi và điều chỉnh từ trang trạng thái trung tâm và lịch sử các sự kiện trong hoạt động dòng công việc được duy trì trong 65 ngày kể từ khi hoàn thành.

.Cách thu thập và phân tích thông tin - CA CUOC M88 M88

Nếu bạn muốn người nào khác hoàn thành nhiệm vụ dòng công việc đã được giao cho bạn, hãy bấm nút Giao lại Nhiệm vụ trong biểu mẫu nhiệm vụ dòng công việc.

Trên trang Trạng thái Dòng công việc, ở vùng ngay dưới Trực quan hóa Dòng công việc, hãy bấm nối kết Hủy bỏ tất cả các nhiệm vụ Thu thập Phản hồi.

Khi bạn có tất cả các mục nhập biểu mẫu theo cách mà bạn muốn, hãy bấm Gửi và nhiệm vụ hiện tại của bạn được đánh dấu Hoàn thành. (Nhưng bạn vẫn chưa hoàn thành. Bạn sẽ lại được giao một nhiệm vụ xem xét mới sau khi Anna hoàn thành nhiệm vụ thay đổi.)

Làm tròn số tới số chữ số mà bạn muốn bằng cách dùng hàm ROUND. Hàm này chỉ có hai đối số (đối số là phần dữ liệu mà công thức cần có để chạy).

Vì dòng công việc không thể bắt đầu trên một mục khi mục đó được kiểm xuất, bạn phải đảm bảo rằng các mục đó được kiểm nhập trước khi chạy dòng công việc này trên đó.

Để giữ hạn hiện     ngày rời khỏi Thời gian thực hiện từng nhiệm vụ trống và thực hiện không có thay đổi Đơn vị thời hạn.

Không có Mẫu Mới     Tùy chọn cho phép hoàn thành bất kỳ mẫu hiện đang chạy nào của dòng công việc, nhưng tắt dòng công việc bằng cách làm dòng công việc không thể chạy bất kỳ mẫu mới nào. (Hành động này là khả nghịch. Để bật lại dòng công việc sau, hãy trở về trang này và chọn Cho phép.)

Nếu việc thừa kế đã bị phá vỡ cho bất kỳ trang hoặc trang con nào nơi bạn muốn thêm dòng công việc này vào các kiểu nội dung thừa kế, hãy chắc chắn rằng bạn là thành viên của nhóm Người sở hữu thuộc của mỗi trang hoặc trang con đó trước khi bạn chạy thao tác này.

Trong cùng một biểu mẫu liên kết hai trang, mẫu này ban đầu đã được dùng để thêm dòng công việc, thực hiện và lưu những thay đổi mà bạn muốn.

Tuy nhiên, bất lợi chính là người dự không thể chỉ ra những thay đổi cụ thể trực tiếp trên mục. Càng có nhiều thay đổi được gợi ý thì càng có nhiều người dự của bạn muốn có thể làm việc trực tiếp trong mục.

Giả thiết rằng Frank đang thêm một dòng công việc Thu thập Phản hồi mới. Anh ấy muốn hai đồng nghiệp là Anna và Sean đánh giá từng mục trước khi anh ấy trực tiếp đánh giá nó. Theo cách đó, anh ấy có thể xem được những nhận xét của họ trước khi anh ấy trực tiếp đánh giá. Frank có thể thiết lập như vậy theo một trong hai cách:

Bạn mở tài liệu Microsoft Office và thấy một thanh thông báo thông báo rằng bạn vừa được giao một nhiệm vụ liên quan.

Chú ý với đồ họa     Hình ảnh màn hình và sơ đồ khái niệm trong loạt các bài viết về dòng công việc này thường dựa trên kiểu dòng công việc Phê duyệt. Bất cứ nơi nào cũng cần sự rõ ràng về khái niệm hoặc hướng dẫn, tuy nhiên, hình ảnh và sơ đồ trong bài viết này đã được tùy chỉnh cho dòng công việc Thu thập Phản hồi.

Trong khi đó, để tìm hiểu cách bạn có thể theo dõi tiến triển của thể hiện dòng công việc hiện tại, hãy đến phân đoạn THEO DÕI trong bài viết này.

Để xác định ngày đến hạn mới     Hãy nhập số vào đây rồi xác định thời hạn trong trường sau. Khi đi cùng với nhau, hai mục nhập xác định khoảng thời gian trước khi nhiệm vụ thay đổi đến hạn.

Bài viết phổ biến
Thú vị
Phương pháp thu thập số liệu từ tham khảo tài liệu. Bảng Thí dụ về cách chọn mẫu phân lớp. Huyện: Số hộ trong mỗi lớp : Tìm hiểu cách dùng dòng công việc Thu thập Phản hồi SharePoint nhằm hướng một tài liệu hay mục cho phản hồi để giúp bạn tự

Thông tin liên hệ

Điện thoại:
Email:
Website: