Trên những con sâu đang cạo

Lại vầy nữa, này Ðịa-Tạng Bồ Tát! Trong đời sau, như có kẻ thiện nam người thiện nữ nào gặp chùa tháp và kinh điển đại thừa, nếu là kinh tháp mới thời bố thí cúng dường, chiêm ngưỡng lễ lạy ngợi khen chắp tay cung kính.

Loạn luân Việt Nam mẹ vợ và thằng con rể – truyện 18

Cặc ngay miệng lỗ, hai tay đỡ mông nàng, chàng nói : 8776 Lồn con đã đầy nưóc, cặc ba đã bôi trơn, con cứ từ từ ngồi xuống cặc ba, khi nào thấy đau thì ngừng lại, nhưng đừng rút ra, nghỉ tại đó một chút rồi lại tiếp tục ấn xuống. Khi cặc chọc thủng màng trinh con sẽ cảm thấy hơi đau giống như con chích thuốc cảm cúm mà thôi. Khi cặc qua cửa ải vào tới tử cung thì con sẽ hết đau và bắt đầu cảm thấy khoan khoái. 8776

Việt Nam thư quán - Thư viện Online

Một ông phát nguyện: Như tôi chẳng trước độ những kẻ tội khổ làm cho đều đặng an vui chứng quả Bồ Ðề, thời tôi nguyện chưa chịu thành Phật.

- Nếu gặp kẻ dùng nước sôi hay lửa, chém chặt, giết hại sinh vật, thời Ngài dạy rõ quả báo phải luân hồi thường mạng lẫn nhau. - Nếu gặp kẻ phá giới phạm trai, thời Ngài dạy rõ quả báo cầm thú đói khát.

Như có người nào sắp mạng chung, hàng thân quyến trong nhà nhẫn đến một người vì người bịnh sắp chết đó mà niệm lớn tiếng danh hiệu của một Ðức Phật, thời người chết đó, trừ năm tội lớn vô gián, các nghiệp báo khác đều tiêu sạch cả.

Xá-Lợi-Tử ! Thị chư pháp không tướng : bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Thị cố, không trung vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức, vô nhãn nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, vô sắc, thinh hương, vị, xúc, pháp, vô nhãn giới nãi chí vô ý-thức-giới vô vô-minh, diệc vô vô-minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận vô khổ, tập, diệt, đạo vô trí diệc vô đắc. Dĩ vô sở đắc cố, Bồ-Ðề-Tát-Ðỏa y Bát-nhã ba-la-mật-đa cố, tâm vô quái ngại vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết-bàn.

Cách biển này mười muôn do tuần về phía Ðông lại có một cái biển, những sự thống khổ trong biển đó sắp bội hơn biển này.

Như có người nam người nữ nào được nghe danh hiệu của Ðức Phật đây, thời mãi không còn sa đọa vào chốn ác đạo, thường được sanh vào chốn trời người, hưởng lấy sự vui thù thắng vi diệu.

Nếu gặp kẻ dùng lưới bắt chim non, thời Ngài dạy rõ quả báo cốt nhục chia lìa.- Nếu gặp kẻ hủy báng Tam-Bảo, thời Ngài dạy rõ quả báo đui, điếc, câm, ngọng.

Dầu cho các Ðức Phật trong thuở quá khứ, thuở hiện tại và thuở vị lai nói công đức của Ngài Ðịa-Tạng Bồ Tát vẫn chẳng thể nói hết.

- Truyện viết về cuộc chia tay giữa hai an hem Thà nh và Thủy. Vì bố mẹ li hô n mà hai an hem mỗi người một ngả. Thủy về quê ngoại với mẹ, Thà nh ở lại với bố.

7) Ðịnh Tự Tại Vương Bạch Hỏi - Khi đức Phật dạy lời như thế xong, trong Pháp hội có vị đại Bồ Tát hiệu là Ðịnh-Tự-Tại-Vương ra bạch cùng đức Phật rằng:

Huống nữa là người thiện nam, người thiện nữ nào tự mình biên chép kinh này, hoặc bảo người biên chép, hoặc tự mình đắp vẽ hình tượng của Bồ Tát, cho đến bảo người khác vẽ đắp, người đó khi thọ quả báo chắc đặng nhiều lợi lớn.

Chiến bắt đầu rút cặc ra, khi đầu cặc đến mép lồn, chàng lại đóng sầm một cái rất mạnh cho đầu cặc chạm tử cung. Hiền giật mình, mắt mở to, miệng há hốc, môi chúm lại tròn như chữ O.

Ðức Phật bảo Ngài Phổ Quảng: Kinh này có ba danh hiệu: một là Ðịa-Tạng Bổn Nguyện Kinh , cũng gọi là Ðịa-Tạng Bổn Hạnh kinh đây là tên thứ hai, cũng gọi là Ðịa-Tạng Bổn Thệ Lực kinh đây là tên thứ ba.

8) Kẻ Còn, Người Mất Ðều Ðược Lợi - Ngài Ðịa-Tạng Bồ Tát đáp rằng: Này ông Trưởng Giả! Nay tôi vì tất cả chúng sanh trong hiện tại này cùng thuở vị lai sau, nương nơi oai thần của Ðức Phật mà nói lược về việc đó.

5) NGƯỜI BỊNH ÐƯỢC LỢI - Lại vầy nữa này Quán Thế Âm! Trong các thế giới về thuở hiện tại nay và vị lai sau, những hàng chúng sanh trong sáu đường, như có kẻ sắp mạng chung mà đặng nghe một tiếng danh hiệu của Ngài Ðịa-Tạng Bồ Tát thoáng qua lỗ tai, thì kẻ mạng chung đó không còn bị đọa vào chốn khổ ba ác đạo.

Bạch đức Thế-Tôn! Con xem xét chúng sanh ở hiện tại nay và về vị lai sau, nơi chỗ sạch sẽ ở phương nam trong cuộc đất của mình ở, dùng đất đá tre gỗ mà dựng cất cái khám cái thất.

Đưa một lon bia cho Duyên, chàng nói : 8776 Hãy uống cho đỡ khát rồi nói bác nghe xem cháu cần bác giúp việc gì ? 8776

+ Thấy anh lấy con Vệ Sĩ và Em Nhỏ dang sang hai phí a thì giận dữ tru tré o lê n: &ldquo Sao anh á c thế?&rdquo = Vì khô ng muốn hai con bú t bê chia tay nhau.

Bài viết phổ biến
Thú vị
Cặp nhũ hoa căng phồng trắng phau đã bị bàn tay bố chồng dày vò còn lưu lại những lằn ngón tay đo đỏ …dấu tích của ngoại Xin hãy gỡ bỏ các bài giảng của Sư Phụ Lý đăng trên các website không thuộc Pháp Luân Đại Pháp, hay nói cách khác, ngoài các website

Thông tin liên hệ

Điện thoại:
Email:
Website: