Bài viết phổ biến
Thú vị
Hydroxyzin là một chất đối kháng histamin cạnh tranh trên thụ thể H1. Ngoài các tác dụng kháng histamin, thuốc có tác dụng ức chế hệ

Thông tin liên hệ

Điện thoại:
Email:
Website: