Bài viết phổ biến
Thú vị
Lao phổi hay bắt đầu từ vùng đỉnh phổi và vùng d−ới đòn (phân thuỳ đỉnh và phân thuỳ sau của thuỳ trên phổi). Cơ chế

Thông tin liên hệ

Điện thoại:
Email:
Website: